Statut

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO PRAWA CYWILNEGO i HANDLOWEGO

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego, zwane dalej Kołem, jest organizacją studencką działającą przy Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, Katedrze Prawa Cywilnego, Katedrze Postępowania Cywilnego I i Katedrze Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

§2

Koło działa na podstawie Zarządzenie Rektora o funkcjonowaniu kół naukowych.

 

§3

Koło jest studencką organizacją niezarobkową. Źródła jego finansowania określają przepisy statutu.

 

 

 

Rozdział II

Cele, zadania i formy działania Koła.

 

§ 4

Celem działalności Koła jest:

1)      pogłębianie wiedzy prawniczej ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego i handlowego, gospodarczego prywatnego, cywilnego procesowego, prawa rzymskiego i prawa porównawczego;

2)      rozwijanie zdolności osobistych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych jego członków;

3)      integracja środowiska studenckiego.

 

§ 5

Koło realizuje cel statutowy poprzez:

1)      Działalność Sekcji Koła;

2)      Inicjowanie i wspieranie wszelkich form działalności naukowej studentów;

3)      Realizację przedsięwzięć służących dyskusji i wymianie poglądów, w szczególności konferencji, seminariów, debat, odczytów.

4)      Organizację zajęć dydaktycznych, szkoleń, warsztatów oraz innych form edukacji.

5)      Współpracę z organizacjami studenckimi w kraju i za granicą;

6)      Współpracę z podmiotami działającymi w zakresie zainteresowań naukowych Koła;

7)      Publikowanie dorobku naukowego członków Koła w szczególności wydawanie publikacji w formie pisemnej, jak i w postaci informatycznego serwisu informacyjnego;

8)      Organizację pomocy studenckiej, w szczególności pomocy naukowej w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i cywilnego procesowego

 

§6

Podstawą finansowania inicjatyw Koła są środki:

1)      Przyznane przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Łódzkiego

2)      Pozyskane od sponsorów

3)      Pozyskane z wpłat członkowskich

 

 

Rozdział III

Członkostwo

 

§7

1. Członkiem Koła może być każdy student lub pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, popierający cele Koła

i dający rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów;

2. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna zasłużona dla działalności Koła, w szczególności zaś: pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego oraz były członek Koła.

 

 

§8

Członek Koła posiada:

1)      czynne i bierne prawo wyborcze do władz Koła;

2)      prawo do aktywnego uczestnictwa w działalności Koła;

3)      prawo do zgłaszania wniosków i zapytań do władz Koła we wszystkich sprawach dotyczących jego działalności.

 

§9

Członek jest obowiązany :

1)      do aktywnej współpracy w realizacji przedsięwzięć Koła, w szczególności poprzez uczestnictwo

w spotkaniach członków Koła;

2)      do przestrzegania przepisów statutu, uchwał oraz innych aktów wydanych przez władze Koła;

3)      dbania o dobre imię Koła

 

§10

Członkowie mocą uchwały Zgromadzenia Koła mogą zostać obowiązani do uiszczenia wpłaty pieniężnej na rzecz Koła.

 

 

§11

Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Koła, a z głosem doradczym także prawo do udziału

w obradach Zgromadzenia Koła.

 

 

Rozdział IV

Opiekun Naukowy

 

§12

Opiekunem Naukowym Koła jest pracownik naukowy lub doktorant Wydziału Prawa i Administracji, w którego sferze zainteresowań leży przedmiot działalności Koła. Opiekunem Naukowym Koła jest każdy Opiekun Naukowy Sekcji.

§13

Opiekun Naukowy kontroluje działalność Koła i sprawuje kontrolę jako przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji.

 

§14

Opiekun Naukowy wspiera Koło w realizacji jego celów statutowych, w szczególności:

1)      może uczestniczyć w realizacji bieżących zadań Koła;

2)      ma wgląd do wszystkich oficjalnych dokumentów Koła;

3)      ma prawo złożenia wniosku o zwołanie Zgromadzenia Koła;

4)      ma prawo złożyć wniosek do Zarządu o podjęcie określonych działań;

 

 

 

Rozdział V

Sekcje

 

 

§15

1. Zgromadzenie Koła na wniosek Zarządu Koła, powołuje w drodze uchwały Sekcje.

2. Uchwała powołująca Sekcję musi zawierać nazwę Sekcji i wskazywać jej Opiekuna Naukowego oraz Przewodniczącego.

 

§16

Sekcja Koła posiada własny Zarząd i Opiekuna Naukowego.

 

§17

Opiekunem Sekcji  jest pracownik naukowy lub doktorant Wydziału Prawa i Administracji, w którego sferze zainteresowań leży przedmiot działalności Sekcji.

 

 

§18

Sekcja może uchwalić regulamin wewnętrzny, który musi być zgodny ze Statutem Koła

 

§19

  1. Członkiem Sekcji może być tylko członek Koła.
  2. Członek Koła może należeć do wielu Sekcji.

 

 

Rozdział VI
Władze Koła

 

§20

Władzami Koła są Zgromadzenie Koła oraz Zarząd.

 

 

Dział I
Zgromadzenie Koła

 

§21

Zgromadzenie Koła jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Tworzą je wszyscy członkowie Koła.

 

§22

  1. Zgromadzenie Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.      Zwyczajne Zgromadzenie Koła jest zwoływane raz do roku, nie później niż na dwa tygodnie przed

i nie wcześniej niż na miesiąc przed końcem kadencji Zarządu.

  1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Koła może zostać zwołane na wniosek Zarządu, Opiekuna Naukowego lub Członka Koła.

4.      O planowanym terminie Zgromadzenia Koła Zarząd zawiadamia wszystkich członków Koła z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, w postaci elektronicznej i poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Koła.

 

§23

Każde Zgromadzenie Koła wybiera Przewodniczącego, który kieruje obradami i dba o prawidłowy ich przebieg. Przewodniczącym nie może być członek Zarządu ani Opiekun Naukowy.

 

§24

Zgromadzenie Koła podejmuje uchwały, wiążące wszystkich członków, przyjmowane w głosowaniu jawnym, większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej. Na wniosek Członka Koła może zostać przeprowadzone głosowanie tajne.

 

§25

Do kompetencji Zgromadzenia Koła należy:

1)      wyznaczanie celów i zadań Koła,

2)      kontrola działalności Zarządu, w tym następcza kontrola wykonania zaplanowanych działań;

3)      wewnętrzna organizacja Koła;

4)      podejmowanie uchwał w sprawach objętych merytorycznym zakresem działalności Koła;

5)      podejmowania uchwał dotyczących składek członkowskich;

 

 

§26

Na podstawie odrębnych przepisów statutu Zgromadzenie Koła podejmuje także uchwały w sprawach:

1)      powoływania i odwoływania Zarządu;

2)      zmiany statutu;

3)      zawieszenia działalności Koła oraz rozwiązania Koła.

 

 

 

Dział II

Zarząd Koła

 

§27

Zarząd Koła kieruje działalnością Koła zgodnie z Zarządzeniem Rektora o funkcjonowaniu kół naukowych, Statutem Koła, uchwałami Zgromadzenia Koła i reprezentuje Koło na zewnątrz.

 

§28

Zarząd obowiązany jest do rzetelnej działalności na rzecz Koła, a także godnego reprezentowania jego interesów i dbania o jego dobre imię.

 

§29

Zarząd Koła jest kolegialnym organem wykonawczym. W jego skład wchodzą:

1)      Przewodniczący Koła;

2)      Wiceprzewodniczący Koła;

3)      Sekretarz Koła.

§30

Każdy z członków Zarządu jest powoływany mocą uchwały Zgromadzenia Koła na roczną kadencję. Każdy

z członków Koła ma prawo zgłoszenia kandydata do Zarządu, za jego zgodą.

 

§31

  1. Kadencja Zarządu Koła trwa rok od daty jego wyboru
  2. Zarząd może być odwołany przed upływem kadencji uchwałą Zgromadzenia Koła podjętą kwalifikowaną większością 2/3 głosów. Po podjęciu uchwały, Zgromadzenie Koła powinno niezwłocznie przystąpić do wyboru nowego Zarządu.
  3. Ustępujący Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu rozpoczęcia kadencji nowego Zarządu.

 

§32

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1)      wykonywanie uchwał Zgromadzenia Koła;

2)      kierowanie pracami Koła;

3)      współpraca z Opiekunami Naukowymi;

4)      reprezentacja Koła;

5)      przyjmowania nowych członków Koła

6)      wykreślanie nieaktywnych członków Koła

7)      pozyskiwanie środków finansowych oraz wydatkowanie ich na podstawie przyjętego rocznego planu finansowego.

 

§33

W zebraniach Zarządu Koła mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Sekcji z głosem doradczym.

 

§34

Szczególnym obowiązkiem Zarządu jest przedstawianie Zgromadzeniu Koła sprawozdania z działalności Koła, składanego na zakończenie każdej kadencji.

 

§35

1.      Zarząd podejmuje uchwały w sprawach należących do jego kompetencji zwykłą większością głosów.

2.      W wypadku równej ilości głosów, głos Przewodniczącego Koła jest decydujący.

 

§36

Do kompetencji Przewodniczącego Koła należy:

1)      Kierowanie bieżącą działalnością Koła;

2)      Reprezentacja Zarządu;

3)      Organizowanie pracy Zarządu.

4)      Zwoływanie Zgromadzenia Koła

 

§37

Do kompetencji Wiceprzewodniczącego Koła należy zastępowanie Przewodniczącego Koła w razie jego nieobecności.

 

 

 

§38

Do kompetencji Sekretarza Koła należy:

1)      redakcja oficjalnych pism i dokumentów Koła;

2)      sporządzanie protokołów z obrad Zgromadzenia Koła oraz w innych wypadkach, gdy jest to konieczne dla utrwalenia przebiegu określonych działań lub czynności;

3)      sprawowanie opieki nad dokumentacją Koła, w tym nad danymi w postaci elektronicznej.

 

§39

W ramach bieżącego kierownictwa Zarząd może zlecać Członkom, za ich zgodą, podjęcie określonych działań lub wykonanie określonych czynności. Może także w tym celu powoływać pełnomocników Zarządu.

 

§40

Zarząd jest obowiązany do informowania Opiekuna Naukowego o bieżących działaniach. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Opiekun Naukowy zobowiązuje Zarząd do złożenia wyjaśnień lub niezwłocznego zwołania Zgromadzenia Koła.

 

§41

W przypadku gdy członek Zarządu złoży pisemną rezygnację z pełnienia funkcji, utraci prawa Członka lub ukończy studia Zarząd, Przewodniczący Koła obowiązany jest do zwołania Zgromadzenia Koła

z jednoczesnym złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu lub powołanie nowego członka Zarządu w miejsce poprzedniego.

 

 

 

Rozdział VI

Zarząd Sekcji

 
§42

 

Zarząd Sekcji składa się z jej Przewodniczącego.

 

§43

Przewodniczący Sekcji:

1)      kieruje pracami Sekcji,

2)      współpracuje z opiekunem naukowym Sekcji,

3)      reprezentuje Sekcję na zewnątrz,

4)      wykreślania nieaktywnych członków Sekcji.

 

§44

Do Przewodniczącego Sekcji stosuje się odpowiednio przepisy o Zarządzie Koła.

 

 

Rozdział VII

Tryb nabycia i utraty członkostwa.

 

§45

Zarząd Koła nadaje status Członka uchwałą.

 

 

§46

Od uchwały określonej w § 36, odmawiającej nadania statusu Członka, przysługuje odwołanie w formie pisemnej do Zgromadzeniu Koła. Zgromadzenie Koła może przyjąć wniosek kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

 

§47

Członkostwo Honorowe nadawane jest mocą uchwały Zgromadzenia Koła, za uprzednią zgodą osoby, której tytuł Członka Honorowego ma zostać nadany. Członek Honorowy ma prawo zrzec się tytułu.

 

§48

Utrata członkostwa następuje w przypadku:

1)      złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji z członkostwa;

2)      utraty statusu studenta.

3)      wykluczenia z Koła mocą uchwały Zarządu Koła w przypadku niewywiązywania się przez Członka z obowiązków określonych w statucie, naruszania dobrego imienia Koła lub działania na jego szkodę.

4)      przepisu pkt. 2 nie stosuje się wobec członków, którzy będą kontynuowali naukę na studiach magisterskich lub doktoranckich.

 

 

 

Rozdział VIII

Zmiana statutu, zawieszenie działalności i rozwiązanie Koła.

 

§49

Zmiana niniejszego statutu następuje uchwałą Zgromadzenia Koła, podejmowaną kwalifikowaną większością 2/3 głosów, na wniosek co najmniej połowy Członków lub Zarządu.

 

§50

Uchwała w sprawie zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą natychmiastową, chyba że Zgromadzenie Koła postanowi inaczej.

 

§51

Zawieszenie działalności Koła oraz jego rozwiązanie następuje mocą uchwały Zgromadzenia Koła. § 43 stosuje się odpowiednio. W przypadku rozwiązania, Zarząd jest zobowiązany do dopełnienia wszelkich czynności związanych z jego likwidacją.

 

§52

Regulacje §51 nie uchybiają szczególnemu trybowi zawieszenia działalności i rozwiązania Koła, określonemu w rozdziale IX.

 

 

Rozdział IX

Szczególny tryb zawieszenia działalności i rozwiązania Koła.

 

§53

Zawieszenie działalności Koła następuje uchwałą Zarządu w przypadku przedłużającej się bezczynności Koła.

 

§54

W przypadku zawieszenia działalności trwającego dłużej niż jeden semestr, Zarząd, po uzyskaniu opinii Opiekuna Naukowego może podjąć uchwałę o jego rozwiązaniu. Jest wówczas zobowiązany do dopełnienia wszelkich czynności związanych z jego likwidacją. W razie bezczynności organów Koła, Opiekun Naukowy występuje do rektora Uniwersytetu Łódzkiego o wykreślenie z rejestru.

 

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 

§55

Osoby wymienione w załączniku do Statutu jako obecne na spotkaniu założycielskim otrzymują tytuł Członków-założycieli.

 

§56

Statut niniejszy staje się obowiązujący jednomyślną uchwałą Członków-założycieli podjętą na spotkaniu założycielskim.

 

§57

Wykładni Statutu dokonuje Zarząd Koła po zasięgnięciu opinii Opiekunów Koła.

 

§58

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uzyskania od władz Uniwersytetu Łódzkiego zgody na działalność Studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Handlowego.