Konferencja Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów UŁ

17 listopada 2009 r. odbyła się Konferencja Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów UŁ. Członkowie naszego koła: Michał Chmielewski, Paweł Bliźniuk, Marcin Witkowski, Anna Bugaj, Anna Flak, Krzysztof Jaglarski, Edyta Miaśkiewicz aktywnie pomagali przy Konferencji o Ratyfikacji Konwencji o prawach Osob Niepelnosprawnych.

Przebieg konferencji

9.00-9.15 Otwarcie konferencji

9.15-9.30 Pozycje umów międzynarodowych w hierarchii źródeł prawa –

prof. dr hab. Michał Domagała – katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego;

9.30-09.45 Historia międzynarodowych aktów prawnych gwarantujących prawa osób

niepełnosprawnych – mgr Krzysztof Kurowski – Prezes Stowarzyszenia

Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego,

doktorant w katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego;

09.45-10.00 Błędy w tłumaczeniu konwencji przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Społecznej – Jarosław Kamiński prawnik z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz

Osób z Upośledzeniem Umysłowym;

10.00-11.30 Panel dyskusyjny: Potrzeba zmian w prawie cywilnym dostosowujących go do Konwencji – mgr Monika Zima, autorka rozprawy doktorskiej pt.

„Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako ograniczenie wolności i praw konstytucyjnych w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji, prof. dr hab. Tomasz Pajor – katedra Prawa Cywilnego

Uniwersytetu Łódzkiego, Jarosław Kamiński; Jacek Zadrożny – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego; Jolanta Kramarz – prezes Fundacji Vis Maior;

11.30-11.45 projekcja filmu

11.45-12.30 przerwa kawowa

12.30-12.45 Zapewnienie przestrzegania wobec osób niepełnosprawnych zasady

równości – mgr Krzysztof Kurowski;

12.45-14.15 Panel dyskusyjny: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości

realizacji czynnego prawa wyborczego – dr Konrad Składowski – katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, dr Anna Rakowska – Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Łódzkiego , dr Szymon Byczko – katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego pracujący nad skargą do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nie zapewnienia osobom niewidomym możliwości samodzielnego i tajnego głosowania, Jacek Zadrożny;

14.15-14.30 przerwa

14.30-14.45 Prawo wszystkich ludzi do życia w społeczności – perspektywa rodziny Kowalskich – Marta Muszyńska – Fundacja Droga do Domu

14.45-15.00 Sytuacja prawna psa przewodnika – Jolanta Kramarz – prezes Fundacji Vis

Maior

15.00-15.15 Problem nie podpisania przez Polskę protokołu fakultatywnego do

Konwencji – prof. dr hab. Piotr Daranowsk,i katedra Prawa \

Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Łódzkiego

15.15-15.30 Zakończenie konferencji